جغرافیای تاریخی

    نحوه پراکندگی و استقرار انبوه های بشری در کنار وضعیت محیطی و چگونگی آب و هوا همراه با سایر عوامل مرتبط با علوم جغرافیا به خصوص نقشه ها یکی از شاخه های اساسی در بررسی های تاریخی را تشکیل می دهد. علم جغرافی در یاری رساندن به علم تاریخ نقش اساسی در ادوار گذشته و حال ایفا کرده است ودر مقابل نیز تاریخ کمک شایانی در پیشرفت های جغرافیای بشر داشته است ؛بررسی ریشه های ارتباط این دو علم در تاریخ میانه علاوه بر روشن ساختن جنبه های مهم تاریخی می تواند همکاری این دو علم را در بستر مطالعات میان رشته ای در ادوار دور نیز نشان دهد.این بخش دریچه ای است که رو به سوی نقشه ها و مکتوبات جغرافیای تاریخی گشوده می شود.